Informacje klubowe KS "Twierdza"


Licencjonowany

Klub Strzelecki "Twierdza" LOK Przemyśl


Kontakt z Zarządem Klubu

e-mail: e-mail KS Twierdza
(Wyłącznie sprawy dotyczące klubu KS "Twierdza". Korespondencję dotyczącą strzelnicy, Zarządu Powiatowego LOK lub pozostałych klubów prosimy kierować na adres z zakładki KONTAKT)


Adres klubu

Klub Strzelecki "Twierdza" LOK
ul. Słowackiego 40
37-700 Przemyśl


Regulamin klubu

Klub działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju (dostępny również na stronach lok.org.pl) i własny regulamin klubowy.

POBIERZ REGULAMIN KLUBU KS TWIERDZA LOK PRZEMYŚL (.PDF)


Składki członkowskie

Aktualne kwoty, uchwalone w dniu 04.02.2017 r. przez Walne Zebranie KS "Twierdza" wynoszą:
składka roczna - 250 zł
wpisowe - 1000 zł.

Składkę, zgodnie ze statutem LOK § 32 pkt. 3, należy bezwględnie uregulować do dnia 1 lipca danego roku. W przeciwnym wypadku następuje skreślenie z listy członków!

Składki należy wpłacać przelewem na poniżej podane konto bankowe.

Wpłaty gotówkowe składek będą przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach i po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu ze Skarbnikiem.


Skarbnik

Bogusław, tel. 602-231-909


Warunkiem przyjęcia wpłaty oraz potwierdzenia wpisu w legitymacji jest dostarczenie wypełnionego formularza Deklaracji członkowskiej/Uzupełnienia danych w przypadku:
a) nowowstępujących członków;
b) dotychczasowych członków, którzy jeszcze nie złożyli nowego wzoru deklaracji;
c) zmian w danych osobowych i kontaktowych.


Dane rachunku bankowego i wzór wypełnienia przelewu

Nr rachunku: 23 1240 2568 1111 0010 7244 8024 (BANK PEKAO SA I O. w Przemyślu)
Nazwa odbiorcy: KS TWIERDZA LIGA OBRONY KRAJU PRZEMYŚL UL. SŁOWACKIEGO 40
Tytuł przelewu*: SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK XXXX, IMIĘ NAZWISKO, NR TEL. XXX-XXX-XXX
Tytuł przelewu**: WPISOWE I SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK XXXX, IMIĘ NAZWISKO, NR TEL. XXX-XXX-XXX

* dla członków
** dla nowowstępujących


Deklaracje członkowskie

Osoby wstępujące do klubu, jak również wszyscy dotychczasowi członkowie, proszeni są o uważne wypełnienie nowej Deklaracji Członkowskiej (osoby będące członkami wypełniają tylko część dotyczącą uzupełnienia danych).

Formularze można otrzymać na miejscu w Biurze ZP LOK Przemyśl ul. Słowackiego 40, na strzelnicy pneumatycznej lub pobrać i wydrukować z linku poniżej.

Ważne! Wydruk obu stron deklaracji na jednej kartce A4 - wydruki na dwóch kartkach nie będą przyjmowane. Prosimy również o wykreślanie odpowiednich fragmentów formularza zgodnie ze swoim aktualnym statusem (kandydat/członek). Ułatwi to nam sprawne zorganizowanie ewidencji i zaoszczędzi cenny czas.
Ważne! Na drugiej stronie deklaracji znajdują się przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim i na strzelnicy. Prosimy o zapozanie się z nimi i potwierdzenie tego faktu podpisem.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ KS TWIERDZA LOK PRZEMYŚL (.PDF)

Potwierdzenie wpłaty (KP, potwierdzenie przelewu) i wypełniona Deklaracja stanowią podstawę do uzyskania w biurze ZP LOK ul. Słowackiego 40 wpisu w legitymacji. Osoby, które z różnych względów nie mogą stawić się osobiście w biurze, proszone są o nawiązanie kontaktu z biurem, a następnie listowne przesłanie potwierdzenia wpłaty i wypełnionej Deklaracji, bądź też dostarczenie zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną. Adres e-mail w zakładce: KONTAKT


Dostęp dla Zarządu Klubu

EWIDENCJA KLUB:

STATYSTYKA:

E-MAIL KLUB:

E-MAIL STRZELNICA:

EWIDENCJA PZSS: